کد جاوا اسکریپت بارش برف

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/11/07 | بخش : کد جاوا اسکریپت

بارش برف در صفحه وبلاگ

دوست دارید در صفحه وب سایت و یا وبلاگتون برف بباره ؟

در صورتی که می خواهید در صفجه وبلاگ و یا وب سایتتون برف شروع به باریدن بکنه می تونید از کد جاوا اسکریپت زیر استفاده کنید :

 قرار دادن کد جاوا اسکریپت بارش برف از طریق سرور سایتکده : 

<script type="text/javascript" src="https://www.sitekade.com/wp-content/uploads/2019/11/snow_sitekade.com_.js"></script>

 

قرار دادن کد جاوا اسکریپت بارش برف به صورت مستقیم :

<script type="text/javascript">var snowmax=35
var snowcolor=new Array("#aaaacc","#ddddFF","#ccccDD")
var snowtype=new Array("Arial Black","Arial Narrow","Times","Comic Sans MS")
var snowletter="*"
var sinkspeed=0.6
var snowmaxsize=22
var snowminsize=8
var snowingzone=1
var snow=new Array()
var marginbottom
var marginright
var timer
var i_snow=0
var x_mv=new Array();var crds=new Array();var lftrght=new Array();var browserinfos=navigator.userAgent
var ie5=document.all&&document.getElementById&&!browserinfos.match(/Opera/)
var ns6=document.getElementById&&!document.all
var opera=browserinfos.match(/Opera/)
var browserok=ie5||ns6||opera
function randommaker(range){rand=Math.floor(range*Math.random())
return rand}
function initsnow(){if(ie5||opera){marginbottom=document.body.clientHeight
marginright=document.body.clientWidth}
else if(ns6){marginbottom=window.innerHeight
marginright=window.innerWidth}
var snowsizerange=snowmaxsize-snowminsize
for(i=0;i<=snowmax;i++){crds[i]=0;lftrght[i]=Math.random()*15;x_mv[i]=0.03+Math.random()/10;snow[i]=document.getElementById("s"+i)
snow[i].style.fontFamily=snowtype[randommaker(snowtype.length)]
snow[i].size=randommaker(snowsizerange)+snowminsize
snow[i].style.fontSize=snow[i].size
snow[i].style.color=snowcolor[randommaker(snowcolor.length)]
snow[i].sink=sinkspeed*snow[i].size/5
if(snowingzone==1){snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
if(snowingzone==2){snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
if(snowingzone==3){snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
if(snowingzone==4){snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
snow[i].posy=randommaker(2*marginbottom-marginbottom-2*snow[i].size)
snow[i].style.left=snow[i].posx
snow[i].style.top=snow[i].posy}
movesnow()}
function movesnow(){for(i=0;i<=snowmax;i++){crds[i]+=x_mv[i];snow[i].posy+=snow[i].sink
snow[i].style.left=snow[i].posx+lftrght[i]*Math.sin(crds[i]);snow[i].style.top=snow[i].posy
if(snow[i].posy>=marginbottom-2*snow[i].size||parseInt(snow[i].style.left)>(marginright-3*lftrght[i])){if(snowingzone==1){snow[i].posx=randommaker(marginright-snow[i].size)}
if(snowingzone==2){snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)}
if(snowingzone==3){snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/4}
if(snowingzone==4){snow[i].posx=randommaker(marginright/2-snow[i].size)+marginright/2}
snow[i].posy=0}}
var timer=setTimeout("movesnow()",50)}
for(i=0;i<=snowmax;i++){document.write("<span id='s"+i+"' style='position:absolute;top:-"+snowmaxsize+"'>"+snowletter+"</span>")}
if(browserok){window.onload=initsnow}
document.body.innerHTML+="<h1 style='display:none;'><a href='https://www.sitekade.com'>آموزش برنامه نویسی</a></h1>";</script>