آموزش HTML – تگ track

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/15 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ track در HTML

تگ <track> تگی است که با استفاده از آن می توان یک محتوای متنی را به یک رسانه ( ویدئویی یا صوتی ) اضافه نمود.

تگ <track> برای مشخص کردن زیرنویس ها، فایل های عنوان یا فایل های دیگر که حاوی متن قابل مشاهده هستند استفاده می شود. تگ <track> زمانی فعال می شود که رسانه در حال پخش باشد.

 

مثال از تگ track در HTML

<video width="400" height="230" controls>  
  <source src="https://www.sitekade.com/wp-content/uploads/2020/01/demo.mp4" type="video/mp4">
  <track src="https://www.sitekade.com/wp-content/uploads/2020/01/subtitle.vtt" kind="subtitles" srclang="fa" label="فارسی" default>
</video>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ track در HTML

Element
<track> ۱۸٫۰ ۳۱٫۰ ۱۰٫۰ ۶٫۰ ۱۵٫۰

 

جدول صفات تگ track در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
default default مشخص می کند که فایل Track بصورت پیش فرض با اجرای فایل رسانه نمایش داده شود.
kind captions
chapters
descriptions
metadata
subtitles
نوع متن رسانه را مشخص می کند.
(مثلا اگر می خواهید از زیرنویس استفاده نمایید باید گزینه subtitles را انتخاب نمایید)
label text یک عنوان برای Track مشخص می کند.
src URL مسیر یا محل فایل Track را مشخص می کند.
(استفاده از این صفت در درون تگ Track ضروری می باشد)
srclang language_code زبان متنی فایل Track را مشخص می کند.
(مثلا اگر می خواهید از زیرنویس استفاده نمایید باید از این صفت نیز برای مشخص بودن زبان زیرنویس استفاده نمایید)