آموزش HTML – تگ table

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/15 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ table در HTML

تگ <table> همانطور که از اسمش هم مشخصه تگی است که با استفاده از آن می توان یک جدول را در یک صفحه وب ایجاد و یا تعریف نمود.

 • تگ <table> یک جدول در HTML تعریف می کند.
 • جدول HTML تشکیل شده از تگ <table> و یک یا چند عنصر <tr> ، <th> و <td> می باشد.
 • یک جدول حاوی سطرهایی می باشد (که با تگ <tr> مشخص می شود)، هر سطر شامل تعدادی سلول است (که با تگ <td> مشخص می شود) و یک جدول شامل اطلاعات سرتیتر می باشد(که با تگ <th> مشخص می شود).
 • جداول پیچیده تر نیز شامل عناصر <caption> ،<col> ،<colgroup> ،<thead> ،<tfoot> و <tbody> نیز می باشد.

 

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

خصوصیت های”align” ،”bgcolor” ،”border” ،”cellpadding” ،”cellspacing” ،”frame” ،”rules” ،”summary” و “width” در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

 

مثال از تگ table در HTML

<table border="1">
 <tr>
  <th>نام محصول</th>
  <th>قیمت</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>برد رزبری پای مدل ۳b+</td>
  <td>350000 تومان</td>
 </tr>
</table>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ table در HTML

Element
<table> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ table در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
align left
center
right
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

مشخص می کند که تراز یا موقعیت قرار گیری جدول چگونه باشد.

bgcolor rgb(x,x,x)
xxxxxx#
colorname
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

رنگ پس زمینه جدول را مشخص می کند.

border ۰

۱

در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

یک خط به دور لبه های جدول می کشد.

cellpadding pixels در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

ایجاد یک فاصله یا فضای خالی بین دیواره سلول و محتوای سلول.

cellspacing pixels در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

ایجاد یک فاصله یا فضای خالی بین سلول های جدول.

frame void
above
below
hsides
lhs
rhs
vsides
box
border
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

نحوه نمایش حاشیه یا خط دور لبه (خارجی) را مشخص می کند.

rules none
groups
rows
cols
all
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

نحوه نمایش حاشیه یا خط دور لبه (داخلی) را مشخص می کند.

summary text در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

یک توضیح یا خلاصه از محتوای جدول را مشخص می کند.

width pixels
%
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

اندازه عرض جدول را مشخص می کند.