آموزش HTML – تگ strong

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ strong در HTML

تگ <strong> که در دسته ی تگ های عبارتی می باشد ، تگی است که با استفاده از آن می توان یک متن یا محتوا را بصورت مهم یا متنی که دارای ارزش می باشد نشان داد.

  • تگ <strong> یک تگ تعریفی است و متن مهم را تعریف می کند.
  • در HTML4.01 از تگ <strong> برای تاکید کردن بروی متن استفاده می شد ولی در HTML5 از این تگ برای تعریف یا ایجاد یک متن یا محتوای مهم و (با ارزش محتوایی) استفاده می شود.

 

همه تگ های تعریفی:

نام صفت  مقدار
<em> متن را به صورت emphasized نمایش می دهد.
<strong> متن را به صورت strong نمایش می دهد.
<dfn> جهت تعریف definition term
<code> متن را به صورت computer code نمایش می دهد.
<samp> متن را به صورت sample computer code نمایش می دهد.
<kbd> متن را به صورت keyboard نمایش می دهد.
<var> متن را به صورت variable نمایش می دهد.

 

مثال از تگ strong در HTML

<p>سایتکده <strong>آموزش آنلاین</strong> برنامه نویسی</p>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ strong در HTML

Element
<strong> بله بله بله بله بله