آموزش HTML – تگ progress

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ progress در HTML

تگ <progress> تگی است که با استفاده از آن می توان میزان درصد از پیشرفت یک کار یا عمل یا در واقع همون پروژه را مشخص کرد.

  • تگ <progress> نشان دهنده پیشرفت یک پروسه یا کار است.

 

نکات و توضیحات

  • تگ <progress> یک تگ جدید در HTML5 می باشد.
  • اگر می خواهید یک گیج اندازه گیری (Gauge) داشته باشید و از طریق آن میزان فضا یا اندازه یک عنصر را به نمایش بگذارید سعی کنید حتما از تگ <meter> که مناسب اینکار است استفاده نمایید.

 

مثال از تگ progress در HTML

<h4>میزان پیشرفت ساخت پروژه :</h4>
<progress value="35" max="100"></progress>

تمرین کنید !

 

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ progress در HTML

Element
<progress> ۸٫۰ ۱۶٫۰ ۱۰٫۰ ۶٫۰ ۱۱٫۰

 

جدول صفات تگ progress در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
max number حداکثر مقدار را برای تگ Progress مشخص می کند.
reversed number مقدار پیشرفت پروژه را مشخص می کند.