آموزش HTML – تگ param

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ param در HTML

تگ <param> که کوتاه شده ی کلمه ی پارامتر ( Parameter ) می باشد تگی است که با استفاده از آن می توان یک پارامتر را برای عنصر یا تگ <object> مشخص یا تعریف کرد.

  • تگ <param> برای تعریف پارامترهای تگ <object> استفاده می شود.
  • HTML 5 همچنین شامل دو عنصر جدید <audio> و <video> برای پخش صوت و تصویر می باشد.

 

تفاوت بین HTML 4.01 و HTML5

خصوصیت “type” و “valuetype” در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

 

تفاوت بین HTML و XHTML

  • در HTML تگ <param> تگ پایانی ندارد.
  • در XHTML تگ <param> باید با یک تگ پایانی بسته شود، مانند <param />.

 

مثال از تگ param در HTML

<object data="https://www.sitekade.com/wp-content/uploads/2020/01/demo.mp3">
<param name="autoplay" value="true">
</object>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ param در HTML

Element
<param> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ param در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
name name یک نام را برای پارامتر مشخص می کند.
type reversed در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

نوع رسانه (نوع محتوایی) پارامتر را مشخص می کند.

value value یک مقدار را برای پارامتر مشخص می کند.
valuetype data
ref
object
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.

نوع مقداری که درون پارامتر وارد می شود را مشخص می کند.