آموزش HTML – تگ ol

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/14 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ ol در HTML

تگ <ol> تگی است که با استفاده از آن می توان یک لیست مرتب شده (لیستی که آیتم های آن دارای شماره گذاری باشد) را ایجاد نمود.

  • تگ <ol> یک لیست مرتب را تعریف می کند. که آن لیست می تواند بر حسب عددی یا الفبایی مرتب شود.
  • از تگ <li> برای آیتم های لیست استفاده می کنیم.

 

مثال از تگ ol در HTML

 

<ol> 
  <li>php</li>
  <li>HTML</li>
  <li>javascript</li>
</ol>

تمرین کنید !

 

مثال شماره ۲ : یک لیست مرتب شده با شماره گذاری حروف بزرگ انگلیسی (…,A,B)
<ol type="A">
 <li>php</li>
 <li>HTML</li>
 <li>javascript</li>
 <li>jquery</li>
</ol>

تمرین کنید !

 

مثال شماره ۳ : یک لیست مرتب شده با آیتم های معکوس
<h3>لیست معکوس شده</h3>
<ol reversed>
  <li>php</li>
  <li>HTML</li>
  <li>typescript</li>
  <li>javascript</li>
  <li>wordpress</li>
</ol>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ ol در HTML

Element
<ol> بله بله بله بله بله

 

 

جدول صفات تگ ol در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
compact compact آیتم های لیست را بصورت فشرده نمایش می دهد.
reversed reversed آیتم های لیست مرتب شده را بصورت معکوس نمایش می دهد.
start number نقطه یا مقدار شروع شماره گذاری آیتم های لیست مرتب شده را مشخص می کند.
type ۱
A
a
I
i
نوع شماره گذاری آیتم های لیست مرتب شده را مشخص می کند.