آموزش HTML – تگ li

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/13 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ li در HTML

تگ <li> تگی است که با استفاده از آن می توان آیتم های یک لیست مرتب شده و یا نامرتب را تعریف یا مشخص نمایید.

از این تگ می توان در تگ های <ul> (برای ساخت لیست های نامرتب) و ol (برای ساخت لیست های مرتب) و تگ <menu> جهت ایجاد آیتم ها (گزینه ها) استفاده نمود.

  • تگ <li> آیتم های یک لیست را تعریف می کند.
  • از تگ <li> در لیست های ترتیبی (<ol>) لیست های غیر ترتیبی (<ul>)، و در فهرست منو (<menu>) استفاده می شود.

 

مثال از تگ li در HTML

<ul>
  <li>php</li>
  <li>HTML</li>
  <li>javascript</li>
</ul> 
<hr>
<ol>
  <li>Coffee</li>
  <li>Tea</li>
  <li>Milk</li>
</ol>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ li در HTML

Element
<li> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ li در HTML

نام صفت مقدار توضیح
type ۱
A
a
I
i
disc
square
circle
درHTML5 پشتیبانی نمی شود.
نوع یا شکل شمایل آیتم های لیست را مشخص می کند.
value number نقطه شروع شمارش آیتم های لیست مرتب شده را مشخص می کند. (استفاده فقط در تگ ol)

 

نکات و توضیحات

صفت Type در HTML5 منسوخ شده و پشتیبانی نمی شود، لذا باید از CSS بجای این صفت استفاده نمایید.

صفت Value نیز متعلق به نسخه ۴٫۰۱ HTML می باشد ولی خب با اینحال این صفت در HTML5 هیچ مشکلی ندارد و میتوان از آن استفاده نمود.