آموزش HTML – تگ legend

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/13 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ legend در HTML

تگ legend تگی است که با استفاده از آن می توان یک کپشن یا عنوان یا (Caption) را برای تگ <fieldset> مشخص یا تعریف کرد.

تگ <fieldset> یک کادر در اطراف تگ های دیگر مرتبط ایجاد می کند .

 

مثال از تگ legend در HTML

<form>
  <fieldset>
    <legend>اطلاعات شخصی</legend>
    نام: <input type="text"><br>
    فامیلی: <input type="text"><br>
  </fieldset>
</form>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ legend در HTML

Element
<legend> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ legend در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
align top
bottom
left
right
تراز یا موقعیت قرار گیری کپشن (Caption) را مشخص می کند.