آموزش HTML – تگ ins

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/11 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ ins در HTML

تگ ins تگی است که با استفاده از آن می توان یک خط به زیر یک کلمه ( یا بطور کلی محتوا ) کشید.

  • تگ <ins> قطعه متنی که داخل سند قرار داده شده است را مشخص می کند.
  • تگ <del> متن حذف شده را نشانه گذاری می کند.
  • مرورگر ها به طور معمول یک خط از متن حذف شده را هدف قرار داده و خطی را زیر متن درج می کنند.

مثال از تگ ins در HTML

<p>سایتکده <ins>آموزش آنلاین</ins> برنامه نویسی</p> 

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ ins در HTML

Element
<ins> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ ins در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
cite URL آدرس یک صفحه که در آن دلیل خط زیر دار کردن محتوا را توضیح داده باشد.
datetime YYYY-MM-DDThh:mm:ssTZD مشخص کردن تاریخ و زمان دقیق زیر خط دار کردن محتوای مورد نظر.
سال-ماه-روز-Tساعت:دقیقه: ثانیه TZD  (منطقه زمانی)