آموزش HTML – تگ hgroup

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/10 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ hgroup در HTML

تگ <hgroup> برای عناصر گروه heading (عنوان) استفاده می شود.

تگ <hgroup> برای گروه عناصر <h1> تا <h6> استفاده می شود، هنگامی که یک heading (عنوان) در سطوح مختلف (سر فصل ها) است.

تگ <hgroup> یک تگ جدید در HTML5 است.

 

مثال از تگ hgroup در HTML

<hgroup>
<h1>سایتکده</h1>
<h2>آموزش آنلاین برنامه نویسی</h2>
</hgroup>
<p>متن محتوا در این قسمت ... </p>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <hgroup>

Element
<hgroup> ۵٫۰ ۴٫۰ ۹٫۰ ۴٫۱ ۱۱٫۱