آموزش HTML – تگ h1 تا h6

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/10 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ h1 تا h6 در HTML

تگ های h1 تا h6 معروف به تگ های تیتر یا تگ های هدینگ ، از مهمترین تگ های زبان HTML برای تعریف یا ایجاد عناوین یا تیترها در یک صفحه ی وب می باشد.

بطور کلی بدانید با استفاده از این تگ ها ( تگ های تیتر یا تگ های هدینگ ) می توانیم عناوین یا تیترهای موجود در مطالب مون رو ایجاد نماییم.

  • تگ <h1> تا <h6> برای مشخص کردن عنوان یا سرتیتر در HTML استفاده می شود.
  • <h1> برای مهمترین سرتیتر استفاده می شود و <h6> کم اهمیت ترین سرتیتر را تعریف می کند.

 

مثال از تگ های h1 تا h6 در HTML

<h1>سایتکده آموز آنلاین برنامه نویسی h1</h1>
<h2>سایتکده آموز آنلاین برنامه نویسی h2</h2>
<h3>سایتکده آموز آنلاین برنامه نویسی h3</h3>
<h4>سایتکده آموز آنلاین برنامه نویسی h4</h4>
<h5>سایتکده آموز آنلاین برنامه نویسی h5</h5>
<h6>سایتکده آموز آنلاین برنامه نویسی h6</h6>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <h1> تا <h6>

Element
<h1> تا <h6> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ <h1> تا <h6>در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
align left
center
right
justify
تراز متن یا موقعیت قرارگیری محتوای این تگ های را مشخص می کند.