آموزش HTML – تگ figcaption

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/09 | بخش : آموزش HTML

تگ figcaption در HTML

تگ figcaption تگی است که با استفاده از آن می توان برای تگ <figure> یک عنوان یا کپشن مشخص کنید

  • تگ <figcaption> یک عنوان یا caption برای عنصر <figure> تعریف می کند.
  • تگ <figcaption> می تواند به عنوان اولین یا آخرین فرزند عنصر <figure> قرار گیرد.
  • تگ <figcaption> یک تگ جدید در HTML5 است.

 

مثال از تگ figcaption در HTML

<figure>
  <img src="https://www.sitekade.com/wp-content/uploads/2020/01/pulpit.jpg" alt="The Pulpit Rock" width="304" height="228">
  <figcaption>Fig.1 - A view of the pulpit rock in Norway.</figcaption>
</figure>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ figcaption در HTML

Element
<figcaption> ۶٫۰ ۴٫۰ ۹٫۰ ۵٫۰ ۱۱٫۱