آموزش HTML – تگ fieldset

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/09 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ fieldset در HTML

تگ fieldset تگی است که با استفاده از آن می توان عناصر ( تگ ) های موجود در یک فرم را گروه بندی (دسته بندی) نمود.

 • تگ <fieldset> عناصر مرتبط در یک فرم را گروه بندی می کند.
 • تگ <fieldset> یک چارچوب اطراف عناصر مرتبط رسم می کند.
 • با استفاده از تگ <legend> می توانیم یک عنوان/کپشن برای تگ fieldset مشخص نماییم.

مثال از تگ fieldset در HTML

<form>
 <fieldset>
  <legend>اطلاعات کلاس</legend>
  نام مدرس: <input type="text"><br>
  نام دوره: <input type="text"><br>
 </fieldset>
</form>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ fieldset در HTML

Element
<fieldset> بله  بله بله بله بله

جدول صفات تگ fieldset در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
disabled disabled مشخص می کند که گروهی از عناصر مرتبط در فرم باید غیر فعال شوند.
form form_id مشخص می کند که تگ fieldset متعلق به یک یا چندین فرم می باشد.
name text یک نام برای تگ fieldset مشخص می کند.