آموزش HTML – تگ dir

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2020/01/01 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ dir در HTML

تگ dir تگی است که با استفاده از آن میتوان یک فهرست یا یک لیست نامرتب ایجاد کرد.

تگ <dir> برای لیست کردن عناوین directory (راهنما) استفاده می شود.

مثال از تگ dir در HTML

<dir>
  <li>php</li>
  <li>html</li>
  <li>javascript</li>
  <li>jquery</li>
  <li>vujs</li>
</dir>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <dir>

Element
<dir> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ dir در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
compact compact باعث می شود آیتم های لیست را بصورت فشرده نمایش دهد.