آموزش HTML – تگ col

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/12/29 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ col در HTML

تگ col تگی است که درون تگ <colgroup> مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از آن می توان ستون های یک جدول را به دلخواه انتخاب نمود سپس برای آن ستون استایل/خواص خاص تعریف کرد.

 • تگ <col> خواص مربوط به ستون های موجود در یک عنصر <colgroup> را مشخص می کند.
 • تگ <col> برای استفاده از سبک های به کل ستون، به جای تکرار سبک برای هر سلول یا برای هر ردیف مفید است.

مثال از تگ col در HTML

<table>
 <colgroup>
  <col span="2" style="background-color:yellow;">
  <col style="background-color:pink;">
  <col style="background-color:lightgreen;">
 </colgroup>
 <tr>
  <th>Name</th>
  <th>Family</th>
  <th>Number</th>
  <th>Status</th>
 </tr>
 <tr>
  <td>Morteza</td>
  <td>Ganj</td>
  <td>5546</td>
  <td>Ok</td>
 </tr>
</table>

تمرین کنید !

 

نکات و توضیحات

در HTML تگ Col یک تگ تنها است یعنی تگ پایانی برای بستن ندارد ولی در XHTML این تگ دارای تگ پایانی است و باید بسته شود.

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <col>

Element
<col> بله بله بله بله بله

جدول صفات تگ col در HTML

نام صفت  مقدار توضیح
align left
right
center
justify
char
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده تراز محتوا نسبت به عنصر <col>
char character در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده تراز محتوا نسبت به عنصر <col> با توجه به کاراکترها
charoff number در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده تراز تعداد کاراکترهای محتوا از کاراکترهای مشخص شده به وسیله ویژگی char
span number مشخص می کند که عنصر <col> باید به اندازه چند ستون باشد.
valign top
middle
bottom
baseline
درHTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده تراز عمودی محتوا نسبت به یک عنصر <col>
width %
pixels
relative_length
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص کننده پهنای عنصر <col>