آموزش HTML – تگ Caption

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/12/26 | بخش : آموزش HTML

تگ Caption در HTML

تگ caption تگی است که در تگ Table مورد استفاده قرار می گیرد و با استفاده از آن می توان یک کپشن (Caption) برای جدول ایجاد کرد.

تگ caption باید بلافاصله پس از تگ Table قرار داده شود و هر جدول تنها یک (۱ عدد) کپشن یا Caption می تواند داشته باشد.

 

تعریف و کاربرد تگ caption در HTML

 • تگ <caption> برای جدول یک عنوان معرفی می کند.
 • تگ <caption> باید بلافاصله بعد از تگ <table> قرار گیرد.
 • شما می توانید برای هر جدول یک عنوان مشخص کنید.
 • به طور پیش فرض عنوان جدول در وسط و بالای جدول قرار می گیرد. اگر چه با استفاده از خصوصیت text-align و خصوصیت caption-side در CSS می توان عنوان را در جای دیگر تراز کرد.

 

مثال از تگ caption در HTML

<table style="width:100%;border:2px solid #efefef;border-collapse: collapse;text-aligen:center;">
<caption style="text-align:center;color:#000;">آموزش آنلاین برنامه نویسی | Sitekade.com</caption>
 <tr style="text-align:center;border:2px solid #efefef;">
  <th>مدرس</th>
  <th>آموزش</th>
 </tr>
 <tr style="text-align:center;border:2px solid #efefef;">
  <td>مرتضی گنج</td>
  <td>PHP , WordPress</td>
 </tr>
 <tr style="text-align:center;border:2px solid #efefef;">
  <td>علی گنج</td>
  <td>RaspberryPi , Ardino</td>
 </tr>
</table>

تمرین کنید !

 

پشتیبانی مرورگرها از تگ <caption>

Element
<caption> بله بله بله بله بله

 

جدول صفات تگ caption در HTML

صفت  مقدار توضیحات 
align left
right
top
bottom
در HTML5 پشتیبانی نمی شود.
مشخص می کند که عنوان در کدام جهت تراز شود.