آموزش HTML – تگ bdo

نویسنده : مرتضی گنج | تاریخ انتشار : 2019/11/15 | بخش : آموزش HTML

تعریف و کاربرد تگ bdo در HTML

bdo مخفف کلمه Bi-Directional Override می باشد . تگ <bdo> به منظور نادیده گرفتن جهت متن فعلی به کار می رود و در واقع متن را برعکس نشان می دهد.

 

مثال و تمرین از تگ bdo در HTML

<bdo dir="rtl">
This text will go right-to-left.
</bdo>

تمرین کنید !

<bdo dir="ltr">سایتکده</bdo>

تمرین کنید !

 

جدول صفات تگ bdo در HTML

نام صفت مقدار توضیحات
dir ltr

rtl

الزامی است و جهت متن موجود در داخل تگ <bdo> را مشخص می کند.

پشتیبانی مرورگرها از تگ bdo در HTML

Element
<bdo> بله  بله بله بله
بله